Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Procedure voor de toegang tot de gegevens van de gezondheidsenquête 2018 
 

Het gegevensbestand van de gezondheidsenquête 2018 omvat gecodeerde gegevens over de gezondheidstoestand, de levensstijl, het gebruik van gezondheidsdiensten en socio-demografische achtergrondkenmerken van een representatief staal van de Belgische bevolking.

Op 21 maart 2016 werd een protocolakkoord afgesloten tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van de gezondheidsenquête. In dit akkoord is voorzien dat de gegevens van de enquête ter beschikking kunnen worden gesteld:

 • voor analyses uitgevoerd op vraag van de opdrachtgevers (zonder betaling);
 • aan gemeentelijke, stedelijke en provinciale overheden en administratieve overheden op federaal-, gewestelijk- of gemeenschapsniveau andere dan deze die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers, die een oververtegenwoordiging in de steekproef hebben gefinancierd (zonder betaling); 
 • aan internationaal-publiekrechtelijke gezondheids- of statistiekorganisaties (zonder betaling);
 • aan universitaire onderzoeksgroepen of groepen verbonden aan een universiteit (500 euro per aanvraag, behalve voor projecten in het kader van een masteropleiding en voor internationale organisaties). 


De gegevens van de gezondheidsenquête 2018 vallen onder het algemeen reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR), de kaderwet van 30 juli 2018, en de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité.
 


De procedure om de gegevens te bekomen verloopt in eerste instantie als volgt

​​
​​Als voor de aanvraag enkel variabelen nodig zijn die zijn opgenomen in het codeboek van de anonieme gegevensbank van de gezondheidsenquête 2018 (zie lager), dan zal het proces van gegevensoverdracht vrij kort zijn en dient enkel een overeenkomst van gegevensoverdracht ondertekend te worden. Daarentegen, indien het verzoek een koppeling met een andere gegevensbank vereist of variabelen betreft die niet in dit codeboek zijn opgenomen (geboortedatum, gedetailleerde informatie over nationaliteit of geboorteland, gedetailleerde geografische gegevens), dan moet er een aanvraag worden ingediend bij het Informatieveiligheidscomité (IVC).

Voor beide gevallen wordt de procedure hieronder beschreven.


Toegang tot een anonieme gegevensbank

​​​​1. Vul het document in dat toelaat om de gewenste variabelen, inclusief de motivering voor elke variabele/module, aan te geven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het codeboek van de anonieme gegevenskank van de gezondheidsenquête 2018. De aanvrager stuurt dit document per e-mail terug naar Sciensano via het volgende adres: sabine.drieskens@sciensano.be​.

2. Het team van de gezondheidsenquête gaat na of de gevraagde variabelen in verhouding staan tot de onderzoeksdoelstellingen.

​3. Zodra het evenredigheidsbeginsel is gewaarborgd, ontvangt de aanvrager van Sciensano een ontwerpovereenkomst m.b.t. de overdracht van de gegevens tussen beide partijen. Deze overeenkomst omvat met name: de eventuele kosten, de regelingen voor het ter beschikking stellen van de gegevens, de na te leven beveiligingsregels, de bewaartermijn van de gegevens, de modaliteiten van presentatie van de resultaten, de intellectuele eigendom en de verantwoordelijkheden van de twee partijen.

4. De aanvrager ondertekent de overeenkomst en stuurt dit, in 2 originele exemplaren, naar: 

Sciensano
Epidemiology en volksgezondheid
​​t.a.v. Sabine Drieskens
​Juliette Wytsmanstraat 14
​​​1050 Brussel

​​5. Sciensano stuurt vervolgens een origineel exemplaar, ondertekend door beide partijen, naar de aanvrager en wanneer van toepassing een factuur om de vergoeding te betalen. De aanvrager ontvangt per e-mail de informatie om de gevraagde gegevens te downloaden, die versleuteld via Belnet worden verstuurd.

6. De onderzoeksprojecten die gegevens van de gezondheidsenquête 2018 hebben ontvangen staan hier​ vermeld.


Een aanvraag indienen bij het Informatieveiligheidscomité

​​​​1. Indien de gevraagde gegevens niet als anoniem worden beschouwd, moet de aanvrager een machtigingsaanvraag indienen bij het informatieveiligheidscomité (IVC) aan de hand van het daartoe voorziene formulier; waarin reeds een aantal aspecten met betrekking tot de gezondheidsenquête zijn ingevuld (in blauw). 

De aanvraag moet minstens de volgende bijlagen omvatten:

  • de doelstelling die wordt nagestreefd in het kader van de overeenkomst tussen de aanvragen en Sciensano;
  • de lijst van modules die worden aangevraagd; daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het codeboek van de gezondheidsenquête 2018; 
    • ​​de informatiefolder die aan de geselecteerde huishoudens wordt toegestuurd en waarin expliciet wordt vermeld dat de gegevens van de gezondheidsenquête 2018 kunnen worden gebruikt door universiteiten en onderzoekscentra;
    • een rapport met de analyse van het identificatierisico: uitgevoerd op het geheel van de gegevens van de enquête, evalueert dit rapport in welke mate de gegevens van de enquête, zelfs zonder directe identificatiegegevens van de deelnemers, niet geïdentificeerd kunnen worden op basis van de veelheid aan informatie die over hen is verzameld. Dit analyserapport is van toepassing op het volledige gegevensbestand, en dus ook voor het deelbestand gerelateerd aan uw aanvraag;
    • het ontwerp van de overeenkomst voor de overdracht van de gegevens tussen Sciensano en de aanvrager.

  De gegevens kunnen aangevraagd worden per module. In de machtigingsaanvraag volstaat het dus om de modules aan te geven die gewenst zijn en per module de relevantie van de module in het kader van het onderzoek te motiveren. In de bijlage op het einde moeten ook wel alle variabelen van de aangevraagde modules vermeld worden. Het IVC zal nagaan of de modules die worden aangevraagd in proportie staan tot de doelstellingen van het onderzoek.

  2) De machtigingsaanvraag aan het IVC moet door de aanvrager verstuurd worden naar het volgende e-mailadres: ivc@mail.fgov.be.

  3. Van zodra de aanvraag is goedgekeurd door het IVC, stuurt de aanvrager een copie van de goedgekeurde machtigingsaanvraag naar Sciensano (per e-mail naar: sabine.drieskens@sciensano.be). Tevens wordt de overeenkomst met Sciensano voor de overdracht van de gegevens, ondertekend door de aanvrager, in 2 originele exemplaren opgestuurd naar​: 

  Sciensano
  Epidemiology en volksgezondheid
  ​​t.a.v. Sabine Drieskens
  ​Juliette Wytsmanstraat 14
  ​​​1050 Brussel

  ​​4. Sciensano stuurt vervolgens een origineel exemplaar van de overeenkomst, ondertekend door beide partijen, naar de aanvrager. Wanneer van toepassing, wordt ook een factuur meegestuurd. De aanvrager ontvangt per e-mail de informatie om de gevraagde gegevens te downloaden.

  5. De onderzoeksprojecten die gegevens van de gezondheidsenquête 2018 hebben ontvangen staan hier​ vermeld.

   

  ​​​​​​