Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Procedure voor de toegang tot de gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 
 

Het databestand van de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) omvat gecodeerde gegevens over de gezondheidstoestand, de leefstijl, het gebruik van gezondheidsdiensten en socio-demografische achtergrondkenmerken van een representatief staal van 10.829 inwoners van België.

Op 10 april 2012 werd een protocolakkoord afgesloten tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde over­he­den inzake de organisatie en fi­nan­­ciering van een gezondheidsenquête. In dit akkoord is voorzien dat  de gegevens van de enquête ter beschikking kunnen worden gesteld:

 • voor analyses uitgevoerd op vraag van de opdrachtgevers (zonder betaling);
 • aan gemeentelijke, stedelijke en provinciale overheden en administratieve overheden op federaal-, gewestelijk- of gemeenschapsniveau andere dan deze die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers, die een oververtegenwoordiging in de steekproef hebben gefinancierd (zonder betaling); aan internationaal-publiekrechtelijke gezondheids- of statistiekorganisaties (zonder betaling);
 • aan universitaire onderzoeksgroepen of groepen verbonden aan een universiteit (mits betaling van 1.750 € per universiteit voor aanvragen vóór 1 januari 2017, zonder betaling voor aanvragen vanaf 1 januari 2017); 


De gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. Deze gegevens kunnen pas aan derden ter beschikking worden gesteld na goedkeuring van een machtigingsaanvraag door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.
 


De procedure om de gegevens te bekomen verloopt als volgt

 • In eerste instantie wordt een aanvraag voor het gebruik van de gegevens ingediend bij het WIV. Dit kan aan de hand van een elektronisch aanvraagformulier. 
 • De aanvrager zal hierna vanwege het WIV een ontwerp van overeenkomst voor overdracht van gegevens tussen beide partijen ontvangen. Aspecten die in deze overeenkomst aan bod komen, zijn onder meer de eventuele vergoeding, de wijze van verstrekking, de veiligheidsmaatregelen, de duur van de beschikbaarheid van de gegevens, de rapportering van de onderzoeksresultaten, de intellectuele eigendom en de verantwoordelijkheden van beide partners.
 • De aanvrager doet een machtigingsaanvraag bij het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid - afdeling gezondheid aan de hand van het daartoe voorziene formulier, waarin door het WIV reeds een aantal aspecten met betrekking tot de Gezondheidsenquête zijn ingevuld (in blauw).

De aanvraag moet minstens de volgende bijlangen omvatten:

   • de doelstelling die wordt nagestreefd in het kader van de overeenkomst tussen de aanvrager en het WIV;
   • de lijst van modules die worden aangevraagd; daarvoor kan worden uitgegaan van het codeboek van de Gezondheidsenquête 2013. De lijst van modules (met indicatoren en variabelen) is ook beschikbaar als WORD-document.
   • de informatiefolder die aan de geselecteerde huishoudens wordt toegestuurd en waarin expliciet wordt vermeld dat de gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 kunnen worden gebruikt door universiteiten en onderzoekscentra;
   • een risicoanalyse op kleine cellen; deze is nodig om te verzekeren dat er geen heridentificatie mogelijk is door de combinatie van bepaalde gegevens. Dergelijke risicoanalyse werd uitgevoerd voor het totale gegevensbestand en is dus ook minstens van toepassing op elk deelbestand;
   • het ontwerp van de overeenkomst voor de overdracht van de gegevens tussen het WIV en de aanvrager.

Gegevens kunnen aangevraagd worden per module. In sectie 9 van de machtigingsaanvraag volstaat het dus om de modules aan te geven die gewenst zijn en per module de relevantie van de module in het kader van het onderzoek te motiveren. 
In de bijlage op het einde moeten wel ook alle variabelen van de aangevraagde modules vermeld worden. Het Sectoraal comité zal nagaan of de modules die worden aangevraagd in proportie staan tot de doelstellingen van het onderzoek.
 
Omdat het gaat om persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid, voorziet de aanvraag dat een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep moet worden aangeduid onder wiens verantwoordelijkheid de persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden verwerkt.
 
 • De machtigingsaanvraag kan zowel per post als via e-mail aan het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid – afdeling gezondheid worden overgemaakt en dient voorzien te zijn van de handtekening van de aanvrager.
Correspondentieadres van het Sectoraal comité:
study@ehealth.fgov.be
Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel
 • Na goedkeuring door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid stuurt de aanvrager een kopie van de goedgekeurde machtigingsaanvraag naar het WIV   (per mail naar sabine.drieskens@wiv-isp.be). Tevens wordt de overeenkomst met het WIV voor de overdracht van de gegevens, ondertekend door de aanvrager, in 2 originele exemplaren opgestuurd naar:
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
t.a.v. Sabine Drieskens
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
 • Het WIV stuurt vervolgens een origineel exemplaar van de overeenkomst, ondertekend door beide partijen, naar de aanvrager. Daar waar dit van toepassing is, wordt ook een factuur meegestuurd. De aanvrager ontvangt per e-mail een login en paswoord die via een beveiligde website toegang geven tot de aangevraagde gegevens.
 • Onderzoeksprojecten waarvoor de machtigingsaanvraag door het Sectoraal comité voor de sociale zekerheid en de gezondheid werd goedgekeurd, zullen op  de website van de Gezondheidsenquête (www.gezondheidsenquête.be) worden vermeld.