Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

 
Procedure voor de toegang tot de gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 
 

Het databestand van de Gezondheidsenquête 2013 van Sciensano omvat gecodeerde gegevens over de gezondheidstoestand, de leefstijl, het gebruik van gezondheidsdiensten en socio-demografische achtergrondkenmerken van een representatief staal van 10.829 inwoners van België.

Op 10 april 2012 werd een protocolakkoord afgesloten tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde over­he­den inzake de organisatie en fi­nan­­ciering van een gezondheidsenquête. In dit akkoord is voorzien dat  de gegevens van de enquête ter beschikking kunnen worden gesteld:

 • voor analyses uitgevoerd op vraag van de opdrachtgevers (zonder betaling);
 • aan gemeentelijke, stedelijke en provinciale overheden en administratieve overheden op federaal-, gewestelijk- of gemeenschapsniveau andere dan deze die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers, die een oververtegenwoordiging in de steekproef hebben gefinancierd (zonder betaling); aan internationaal-publiekrechtelijke gezondheids- of statistiekorganisaties (zonder betaling);
 • aan universitaire onderzoeksgroepen of groepen verbonden aan een universiteit (mits betaling van 1.750 € per universiteit voor aanvragen vóór 1 januari 2017, zonder betaling voor aanvragen vanaf 1 januari 2017); 


De gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 vallen onder de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd "AVG") en onder de wettelijke en regelgevende teksten van Belgisch recht betreffende de bescherming van de persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen pas aan derden ter beschikking worden gesteld na goedkeuring van een machtigingsaanvraag door de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité (hier benoemd "kamer sociale zekerheid en gezondheid").
 


De procedure om de gegevens te bekomen verloopt als volgt

 • In eerste instantie wordt een aanvraag voor het gebruik van de gegevens ingediend bij Sciensano. Dit kan aan de hand van een elektronisch aanvraagformulier. 
 • De aanvrager zal hierna vanwege Sciensano een ontwerp van overeenkomst voor overdracht van gegevens tussen beide partijen ontvangen. Aspecten die in deze overeenkomst aan bod komen, zijn onder meer de eventuele vergoeding, de wijze van verstrekking, de veiligheidsmaatregelen, de duur van de beschikbaarheid van de gegevens, de rapportering van de onderzoeksresultaten, de intellectuele eigendom en de verantwoordelijkheden van beide partners.
 • De aanvrager doet een machtigingsaanvraag bij de kamer sociale zekerheid en gezondheid aan de hand van het daartoe voorziene formulier, waarin door Sciensano reeds een aantal aspecten met betrekking tot de Gezondheidsenquête zijn ingevuld (in blauw).


De aanvraag moet minstens de volgende bijlangen omvatten:

   • de doelstelling die wordt nagestreefd in het kader van de overeenkomst tussen de aanvrager en Sciensano;
   • de lijst van modules die worden aangevraagd; daarvoor kan worden uitgegaan van het codeboek van de Gezondheidsenquête 2013. De lijst van modules (met indicatoren en variabelen) is ook beschikbaar als WORD-document.
   • de informatiefolder die aan de geselecteerde huishoudens wordt toegestuurd en waarin expliciet wordt vermeld dat de gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 kunnen worden gebruikt door universiteiten en onderzoekscentra;
   • een rapport met de analyse van het identificatierisico: uitgevoerd op het geheel van de gegevens van de enquête, evalueert dit rapport in welke mate de gegevens van de enquête, zelfs zonder directe identificatiegegevens van de deelnemers, niet geïdentificeerd kunnen worden op basis van de veelheid aan informatie die over hen is verzameld. Dit analyserapport is van toepassing op het volledige gegevensbestand, en dus oo voor het deelbestand gerelateerd aan uw aanvraag;
   • het ontwerp van de overeenkomst voor de overdracht van de gegevens tussen het WIV en de aanvrager.

Gegevens kunnen aangevraagd worden per module. In sectie 9 van de machtigingsaanvraag volstaat het dus om de modules aan te geven die gewenst zijn en per module de relevantie van de module in het kader van het onderzoek te motiveren. 
In de bijlage op het einde moeten wel ook alle variabelen van de aangevraagde modules vermeld worden. De kamer sociale zekerheid en gezondheid zal nagaan of de modules die worden aangevraagd in proportie staan tot de doelstellingen van het onderzoek.
 
Omdat het gaat om persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid, voorziet de aanvraag dat een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep moet worden aangeduid onder wiens verantwoordelijkheid de persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden verwerkt.
 
 • De machtigingsaanvraag kan zowel per post als via e-mail aan de kamer sociale zekerheid en gezondheid worden overgemaakt en dient voorzien te zijn van de handtekening van de aanvrager.

Correspondentieadres van de kamer sociale zekerheid en gezondheid:
study@ehealth.fgov.be
De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informtieveiligheidscomité
Willebroekkaai 38
1000 Brussel

 

 • Na goedkeuring door de kamer sociale zekerheid en gezondheid stuurt de aanvrager een kopie van de goedgekeurde machtigingsaanvraag naar Sciensano  (per mail naar sabine.drieskens@sciensano.be). Tevens wordt de overeenkomst met Sciensano voor de overdracht van de gegevens, ondertekend door de aanvrager, in 2 originele exemplaren opgestuurd naar: 

Sciensano
t.a.v. Sabine Drieskens
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel

 • Sciensano stuurt vervolgens een origineel exemplaar van de overeenkomst, ondertekend door beide partijen, naar de aanvrager. Daar waar dit van toepassing is, wordt ook een factuur meegestuurd. De aanvrager ontvangt per e-mail een login en paswoord die via een beveiligde website toegang geven tot de aangevraagde gegevens.

 

Onderzoeksprojecten waarvoor de machtigingsaanvraag door de kamer sociale zekerheid en gezondheid werd goedgekeurd, zullen op  de website van de Gezondheidsenquête (www.gezondheidsenquête.be) worden vermeld.