Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Koppeling van gegevens gezondheidsenquête en gegevens van de verzekeringsinstellingen 

 

Sciensano voert een wetenschappelijk onderzoek uit dat de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de consumptie van geneesmiddelen (inclusief de niet-terugbetaalde geneesmiddelen) onderzoekt en de validiteit onderzoekt van bepaalde gegevens die worden verzameld bij de Belgische bevolking.

In het kader van dit onderzoek werkt Sciensano momenteel aan een koppeling van gecodeerde persoonlijke gegevens van de verzekeringsinstellingen(nomenclatuurgegevens, terugbetaalde individuele gezondheidsfactureringsgegevens, gegevens sociale zekerheid) en gegevens verzameld in het kader van de nationale gezondheidsenquête 2013 (socio-economische en demografische gegevens, gegevens aangaande zelf gerapporteerde gezondheidsstatus, gebruik van gezondheidszorg).
 
De Commissie voor de Bescherming van de Privacy, een organisatie die tot 25/05/2018 toezag op de eerbiediging van de privacy tijdens de verwerking van persoonsgegevens, heeft deze studie goedgekeurd via een machtiging van zijn sectoraal comité voor sociale zekerheid en gezondheid, afdeling "Gezondheid" (beraadslaging nr. 17/119 van 19 december 2017). Het comité voor sociale zekerheid staat er dus voor garant dat bij de  verwerking van persoonsgegevens de privacy van de verzekerden niet in gevaar wordt gebracht.  Het voert ook een controlemissie uit die zich meer in het bijzonder richt op de communicatie van gezondheidsgegevens. Elke nieuwe gegevenstransfer van Statbel, die optreedt als onderaannemer van Sciensano binnen het wettelijke kader van dit onderzoek, zal opnieuw onderworpen zijn aan de goedkeuring van het bevoegde comité.
 
In het kader van dit onderzoek zijn de door Sciensano verzamelde gegevens gecodeerd en kunnen ze alleen worden gebruikt voor de doeleinden van dit onderzoek en dit alleen door een klein team van officieel geaccrediteerde onderzoekers. Bovendien zullen de uitgevoerde analyses anoniem blijven, wat betekent dat de identificatiegegevens van de betrokken huishoudens (namen, voornamen, …)  nooit openbaar zullen worden gemaakt.
 
Deze koppeling zal toelaten waardevolle informatie over de zorgbehoeften van de inwoners te verzamelen en zal dienen om passende maatregelen te nemen om het welzijn van de bevolking te verbeteren.
 
Als burger hebt u het recht op toegang en het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren. Bovendien hebt u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van de bovengenoemde rechten dient per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres: his@sciensano.be
 
Indien u hieromtrent vragen hebt, kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijken van dit onderzoek:

Johan Van der Heyden
Juliette Wytsmanstraat 14
1150, Brussel
Tel:  02/642 57 26
 

Fianaba Berete
Juliette Wytsmanstraat 14
1150, Brussel
Tel:  02/642 54 76