Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
​​​​​​​​
Project koppeling van de gegevens van de gezondheidsenquête/onderzoek  

Ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid heeft Sciensano de opdracht gekregen verschillende studies uit te voeren waarbij de gegevens van de gezondheidsenquête en het gezondheidsonderzoek worden gekoppeld aan de gegevens van de verzekeringsorganisaties. Hieronder vindt u een beschrijving van dit project.


Koppeling van gegevens de gezondheidsenquête 2018 en gegevens van de verzekeringsinstellingen 

Sciensano voert een wetenschappelijk onderzoek uit dat de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de consumptie van geneesmiddelen (inclusief de niet-terugbetaalde geneesmiddelen) onderzoekt en de validiteit onderzoekt van belaade gegevens die worden verzameld bij de Belgische bevolking.

In het kader van dit onderzoek werkt Sciensano momenteel aan een koppeling van gecodeerde persoonlijke gegevens van de verzekeringsinstellingen (objectieve gegevens over het gebruik van gezondheidsdiensten) en gegevens verzameld in het kader van de nationale gezondheidsenquête 2018 (socio-economische en demografische gegevens, gegevens aangaande zelf gerapporteerde gezondheidsstatus, gebruik van gezondheidszorg).

Deze koppeling zal waardevolle informatie leveren over de zorgbehoeften van de bevolking en zal dienen om passende maatregelen te nemen om het welzijn te verbeteren.

Het informatieveiligheidscomité, een orgaan dat tot taak heeft toe te zien op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft deze studie goedgekeurd via een machtiging van zijn Kamer sociale zekerheid en gezondheid (beraadslaging N° 20/204 VAN 3 NOVEMBER 2020​). Het informatieveiligheidscomité staat er dus garant voor dat bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van de verzekerden niet in gevaar wordt gebracht. Het voert ook een controlemissie uit die zich meer in het bijzonder richt op de communicatie van gezondheidsgegevens

In het kader van dit onderzoek zijn de door Sciensano verzamelde gegevens gecodeerd en kunnen ze alleen worden gebruikt voor de doeleinden van dit onderzoek en dit alleen door een klein team van officieel geaccrediteerde onderzoekers. Bovendien zullen de uitgevoerde analyses anoniem blijven, wat betekent dat de identificatieggevens van de betrokken huishoudens (namen, voornamen,…) nooit openbaar zullen worden gemaakt.

Als burger hebt u het recht op toegang en het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren. Bovendien hebt u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Els verzoek met betrekking tot de uitoefening van de bovengenoemde rechten dient per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres : his@sciensano.be


Indien u hieromtrent vragen hebt, kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke van dit onderzoek :

Johan Van der Heyden
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
Tel:  02/642 57 26

e-m​ailadres: Johan.VanderHeyden@sciensano.be

Finaba Berete
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
Tel:  02/642 54 76

e-mailadres: Finaba.Berete@sciensano.be

 
​​​​