Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

​​​​Gezondheidsenquête 2013 !

De resultaten van de vijfde nationale Gezondheidsenquête (HIS 2013), uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) zijn beschikbaar. Deze resultaten hebben betrekking op 'Gezondheid en welzijn', 'Gezondheidsgedrag en leefstijl', 'Gebruik van gezondheids- en welzijnsdiensten', 'Fysieke en sociale omgeving' en 'Preventie'. Alle informatie over deze en voorgaande enquêtes vindt u in het keuzemenu voorgesteld in de linkse balk.  

De gegevensverzameling via de Gezondheidsenquête heeft betrekking op de gezondheidstoestand, medische consumptie, leefstijl, socio-economische status en andere gezondheidsdeterminanten en heeft als doel informatie in te winnen over de algemene gezondheidstoestand van de bevolking en hun gezondheidsbehoeften. Hierdoor worden de bouwstenen verschaft voor een proactief gezondheidsbeleid.

Het uitvoeren van de Gezondheidsenquête in België kwam tot stand via een hechte samenwerking tussen alle ministers betrokken bij het gezondheidsbeleid in ons land. De opdrachtgevers van de Gezondheidsenquête zijn de Federale overheid (FOD Volksgezondheid), de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

De Operationele Directie Volksgezondheid en Surveillance van het WIV was belast met de uitvoering van de enquête (keuze thema's, steekproefdesign, supervisie van de gegevensverzameling, analyse van de resultaten).

De Algemene Directie Statistiek (AD Statisitek) was betrokken bij de selectie van de steekproef op basis van het Rijksregister, het veldwerk en de invoer van de gegevens.

De enquête werd goedgekeurd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en heeft bovendien positief advies gekregen van het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Voor bijkomende informatie kunt u het HIS-team contacteren.